זכאים להצטרף

עמית צוות, בן/ת זוג של עמית, בניהם/בנותיהם של העמית, בן/ת זוג של ילדי העמית,
אלמנות צה"ל, ידוע/ה בציבור של העמית החי/ה עמו חיי משפחה במשק בית משותף
(מותנה בהצהרה כתובה).

תקופת אכשרה

  • 60 ימים על כל פרקי הפוליסה, למבוטחים המצטרפים עם הצהרת בריאות.
  • מבוטחים חדשים אשר מצטרפים בחלון הזדמנויות – ללא תקופת אכשרה.
  • 12 חודשים בבדיקות הריון.

לא יכוסה במהלך השנה הראשונה מקרה הנובע ממצב בריאותי אשר היה קיים למבוטח טרם הצטרפותו לביטוח.
מובהר בזאת, שמבוטח אשר הייתה לו המלצה למימוש כלשהו בפוליסה, בטרם הצטרפותו לביטוח, אותו מימוש לעולם לא יכוסה.
לדוג': מבוטח אשר צויין לו בתיק הרפואי שזקוק לניתוח, אותו ניתוח לא יכוסה, אך כל פרוצדורה אחרת תכוסה לאחר שנה. מנגד, מבוטח אשר סובל מבעיה רפואית אך אין לו המלצה למימוש כלשהו בפוליסה, לאחר שנה אם יצטרך לתבוע על אותה בעיה הוא יכוסה.

חריג מצב רפואי קודם יבוטל במידה ופורש מצטרף לפוליסה תוך 60 יום מיום הפרישה.
חריג מצב רפואי קודם אינו חל על מבוטחים שהצטרפו עם הצהרת בריאות.

גלילה לראש העמוד